Skip to main content

Poliadelfia značenje

šta znači Poliadelfia

Na latinici: Definicija i značenje reči Poliadelfia (od grčke reči: poly mnogo, adelphos brat, sestra) š,, bog-. HUŠ klasa u Lineovom sistemu biljaka: biljke sa cvetovima čije su prašnične niti srasle u tri ili više snopića.

Reč Poliadelfia sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. полy много, аделпхос брат, сестра) ш,, бог-. ХУШ класа у Линеовом систему биљака: биљке са цветовима чије су прашничне нити срасле у три или више снопића.


Pola Pola je imenica koja označava jedan od dva jednaka dela celine. Primer...
Polipatija med. mnogi bolovi, mnogostruki bol....
Polip 1. ned. mesnat i bradavičast izraštaj u ili na čovečjem telu ; 2. ...
Poliorketika vo/. nauka o opsedanju, o opsadnom ratovanju....
Polioniman mnogoi-men, koji ima više imena, koji je sa mnogo imena....
Poliomielitis med. zapallnje i degenera-cija sive moždinske supstancije kod dece, ...
Sve reči na slovo p