Skip to main content

Poliakantičan značenje

šta znači Poliakantičan

Na latinici: Definicija i značenje reči Poliakantičan (od grčke reči: poly, akantha bodlja, trn) koji ima mnogo trnja, sa mnogo bodljika.

Reč Poliakantičan sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (грч. полy, акантха бодља, трн) који има много трња, са много бодљика.


Polipatija med. mnogi bolovi, mnogostruki bol....
Polip 1. ned. mesnat i bradavičast izraštaj u ili na čovečjem telu ; 2. ...
Poliorketika vo/. nauka o opsedanju, o opsadnom ratovanju....
Polioniman mnogoi-men, koji ima više imena, koji je sa mnogo imena....
Poliomielitis med. zapallnje i degenera-cija sive moždinske supstancije kod dece, ...
Poliozis med. osedelost, sedoća kose....
Sve reči na slovo p