Skip to main content

Poliakantičan značenje

šta znači Poliakantičan

Na latinici: Definicija i značenje reči Poliakantičan (od grčke reči: poly, akantha bodlja, trn) koji ima mnogo trnja, sa mnogo bodljika.

Reč Poliakantičan sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (грч. полy, акантха бодља, трн) који има много трња, са много бодљика.


Pola Pola je imenica koja označava jedan od dva jednaka dela celine. Primer...
Polipatija med. mnogi bolovi, mnogostruki bol....
Polip 1. ned. mesnat i bradavičast izraštaj u ili na čovečjem telu ; 2. ...
Poliorketika vo/. nauka o opsedanju, o opsadnom ratovanju....
Polioniman mnogoi-men, koji ima više imena, koji je sa mnogo imena....
Poliomielitis med. zapallnje i degenera-cija sive moždinske supstancije kod dece, ...
Sve reči na slovo p