Skip to main content

Poliandria značenje

šta znači Poliandria

Na latinici: Definicija i značenje reči Poliandria (od grčke reči: poly, aner gei. andros muž, čovek) pl. bog. HŠ klasa u Lineovom sistemu biljaka: biljke čiji cvetovi imaju veći broj slobodnih prašničnih niti.

Reč Poliandria sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. полy, анер геи. андрос муж, човек) пл. бог. ХШ класа у Линеовом систему биљака: биљке чији цветови имају већи број слободних прашничних нити.


Pola Pola je imenica koja označava jedan od dva jednaka dela celine. Primer...
Polipatija med. mnogi bolovi, mnogostruki bol....
Polip 1. ned. mesnat i bradavičast izraštaj u ili na čovečjem telu ; 2. ...
Poliorketika vo/. nauka o opsedanju, o opsadnom ratovanju....
Polioniman mnogoi-men, koji ima više imena, koji je sa mnogo imena....
Poliomielitis med. zapallnje i degenera-cija sive moždinske supstancije kod dece, ...
Sve reči na slovo p