Skip to main content

Poliandria značenje

šta znači Poliandria

Na latinici: Definicija i značenje reči Poliandria (od grčke reči: poly, aner gei. andros muž, čovek) pl. bog. HŠ klasa u Lineovom sistemu biljaka: biljke čiji cvetovi imaju veći broj slobodnih prašničnih niti.

Reč Poliandria sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. полy, анер геи. андрос муж, човек) пл. бог. ХШ класа у Линеовом систему биљака: биљке чији цветови имају већи број слободних прашничних нити.


Polipatija med. mnogi bolovi, mnogostruki bol....
Polip 1. ned. mesnat i bradavičast izraštaj u ili na čovečjem telu ; 2. ...
Poliorketika vo/. nauka o opsedanju, o opsadnom ratovanju....
Polioniman mnogoi-men, koji ima više imena, koji je sa mnogo imena....
Poliomielitis med. zapallnje i degenera-cija sive moždinske supstancije kod dece, ...
Poliozis med. osedelost, sedoća kose....
Sve reči na slovo p