Skip to main content

Poliandrija značenje

šta znači Poliandrija

Na latinici: Definicija i značenje reči Poliandrija (od grčke reči: poly, aner gen. andr6s) mnogomuštvo, bračna veza ili odnos jedne žene sa više muževa; vot. svojstvo biljaka sa 20 do 100 slobodnih prašničnih niti u cvetu.

Reč Poliandrija sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. полy, анер ген. андр6с) многомуштво, брачна веза или однос једне жене са више мужева; вот. својство биљака са 20 до 100 слободних прашничних нити у цвету.


Pola Pola je imenica koja označava jedan od dva jednaka dela celine. Primer...
Polipatija med. mnogi bolovi, mnogostruki bol....
Polip 1. ned. mesnat i bradavičast izraštaj u ili na čovečjem telu ; 2. ...
Poliorketika vo/. nauka o opsedanju, o opsadnom ratovanju....
Polioniman mnogoi-men, koji ima više imena, koji je sa mnogo imena....
Poliomielitis med. zapallnje i degenera-cija sive moždinske supstancije kod dece, ...
Sve reči na slovo p