Skip to main content

Poliantičan značenje

šta znači Poliantičan

Na latinici: Definicija i značenje reči Poliantičan (od grčke reči: poly, anthos cvet) bog. mnogocvetni koji ima mnogo cveća.

Reč Poliantičan sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. полy, антхос цвет) бог. многоцветни који има много цвећа.


Pola Pola je imenica koja označava jedan od dva jednaka dela celine. Primer...
Polipatija med. mnogi bolovi, mnogostruki bol....
Polip 1. ned. mesnat i bradavičast izraštaj u ili na čovečjem telu ; 2. ...
Poliorketika vo/. nauka o opsedanju, o opsadnom ratovanju....
Polioniman mnogoi-men, koji ima više imena, koji je sa mnogo imena....
Poliomielitis med. zapallnje i degenera-cija sive moždinske supstancije kod dece, ...
Sve reči na slovo p