Skip to main content

Poliarhijski značenje

šta znači Poliarhijski

Na latinici: Definicija i značenje reči Poliarhijski (od grčke reči: polyarchia) naziv za državno ustrojstvo u kome vlada više članova;isto znači i monarhijski.

Reč Poliarhijski sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. полyарцхиа) назив за државно устројство у коме влада више чланова; уп. монархијски.


Pola Pola je imenica koja označava jedan od dva jednaka dela celine. Primer...
Polipatija med. mnogi bolovi, mnogostruki bol....
Polip 1. ned. mesnat i bradavičast izraštaj u ili na čovečjem telu ; 2. ...
Poliorketika vo/. nauka o opsedanju, o opsadnom ratovanju....
Polioniman mnogoi-men, koji ima više imena, koji je sa mnogo imena....
Poliomielitis med. zapallnje i degenera-cija sive moždinske supstancije kod dece, ...
Sve reči na slovo p