Skip to main content

Poliartritis značenje

šta znači Poliartritis

Na latinici: Definicija i značenje reči Poliartritis (od grčke reči: poly, arthron zglob) kec. akutno zapaljenje većeg broja zglobova.

Reč Poliartritis sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. полy, артхрон зглоб) кец. акутно запаљење већег броја зглобова.


Pola Pola je imenica koja označava jedan od dva jednaka dela celine. Primer...
Polipatija med. mnogi bolovi, mnogostruki bol....
Polip 1. ned. mesnat i bradavičast izraštaj u ili na čovečjem telu ; 2. ...
Poliorketika vo/. nauka o opsedanju, o opsadnom ratovanju....
Polioniman mnogoi-men, koji ima više imena, koji je sa mnogo imena....
Poliomielitis med. zapallnje i degenera-cija sive moždinske supstancije kod dece, ...
Sve reči na slovo p