Skip to main content

Poliartritis značenje

šta znači Poliartritis

Na latinici: Definicija i značenje reči Poliartritis (od grčke reči: poly, arthron zglob) kec. akutno zapaljenje većeg broja zglobova.

Reč Poliartritis sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. полy, артхрон зглоб) кец. акутно запаљење већег броја зглобова.


Polipatija med. mnogi bolovi, mnogostruki bol....
Polip 1. ned. mesnat i bradavičast izraštaj u ili na čovečjem telu ; 2. ...
Poliorketika vo/. nauka o opsedanju, o opsadnom ratovanju....
Polioniman mnogoi-men, koji ima više imena, koji je sa mnogo imena....
Poliomielitis med. zapallnje i degenera-cija sive moždinske supstancije kod dece, ...
Poliozis med. osedelost, sedoća kose....
Sve reči na slovo p