Skip to main content

Poliautografija značenje

šta znači Poliautografija

Na latinici: Definicija i značenje reči Poliautografija (od grčke reči: poly, autos sam, gra* phia pisanje, crtanje) veština umnožava-nja crteža, spisa islično: putem otiskivanja na mramornim pločama; \up. litografija.

Reč Poliautografija sastoji se od 15 slova.

На Ћирилици: (грч. полy, аутос сам, гра* пхиа писање, цртање) вештина умножава-ња цртежа, списа и сл. путем отискивања на мраморним плочама; \уп. литографија.


Pola Pola je imenica koja označava jedan od dva jednaka dela celine. Primer...
Polipatija med. mnogi bolovi, mnogostruki bol....
Polip 1. ned. mesnat i bradavičast izraštaj u ili na čovečjem telu ; 2. ...
Poliorketika vo/. nauka o opsedanju, o opsadnom ratovanju....
Polioniman mnogoi-men, koji ima više imena, koji je sa mnogo imena....
Poliomielitis med. zapallnje i degenera-cija sive moždinske supstancije kod dece, ...
Sve reči na slovo p