Skip to main content

Poliblastičan značenje

šta znači Poliblastičan

Na latinici: Definicija i značenje reči Poliblastičan (od grčke reči: poly, blastos izdanak) koji ima mnogo ogranaka, koji je mnogo razgranat.

Reč Poliblastičan sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (грч. полy, бластос изданак) који има много огранака, који је много разгранат.


Pola Pola je imenica koja označava jedan od dva jednaka dela celine. Primer...
Polipatija med. mnogi bolovi, mnogostruki bol....
Polip 1. ned. mesnat i bradavičast izraštaj u ili na čovečjem telu ; 2. ...
Poliorketika vo/. nauka o opsedanju, o opsadnom ratovanju....
Polioniman mnogoi-men, koji ima više imena, koji je sa mnogo imena....
Poliomielitis med. zapallnje i degenera-cija sive moždinske supstancije kod dece, ...
Sve reči na slovo p