Skip to main content

Poliblenija značenje

šta znači Poliblenija

Na latinici: Definicija i značenje reči Poliblenija (od grčke reči: poly, blenna sluz, bale)medicina: jako nagomilavanje (lučenje) sluzi, šlajma.

Reč Poliblenija sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. полy, бленна слуз, бале) мед. јако нагомилавање (лучење) слузи, шлајма.


Pola Pola je imenica koja označava jedan od dva jednaka dela celine. Primer...
Polipatija med. mnogi bolovi, mnogostruki bol....
Polip 1. ned. mesnat i bradavičast izraštaj u ili na čovečjem telu ; 2. ...
Poliorketika vo/. nauka o opsedanju, o opsadnom ratovanju....
Polioniman mnogoi-men, koji ima više imena, koji je sa mnogo imena....
Poliomielitis med. zapallnje i degenera-cija sive moždinske supstancije kod dece, ...
Sve reči na slovo p