Skip to main content

Poliblenija značenje

šta znači Poliblenija

Na latinici: Definicija i značenje reči Poliblenija (od grčke reči: poly, blenna sluz, bale)medicina: jako nagomilavanje (lučenje) sluzi, šlajma.

Reč Poliblenija sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. полy, бленна слуз, бале) мед. јако нагомилавање (лучење) слузи, шлајма.


Polipatija med. mnogi bolovi, mnogostruki bol....
Polip 1. ned. mesnat i bradavičast izraštaj u ili na čovečjem telu ; 2. ...
Poliorketika vo/. nauka o opsedanju, o opsadnom ratovanju....
Polioniman mnogoi-men, koji ima više imena, koji je sa mnogo imena....
Poliomielitis med. zapallnje i degenera-cija sive moždinske supstancije kod dece, ...
Poliozis med. osedelost, sedoća kose....
Sve reči na slovo p