Skip to main content

Polidakrija značenje

šta znači Polidakrija

Na latinici: Definicija i značenje reči Polidakrija (od grčke reči: poly, dakryon suza) ned. preterano lučenje suza, preterano suženje.

Reč Polidakrija sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. полy, дакрyон суза) нед. претерано лучење суза, претерано сужење.


Pola Pola je imenica koja označava jedan od dva jednaka dela celine. Primer...
Polipatija med. mnogi bolovi, mnogostruki bol....
Polip 1. ned. mesnat i bradavičast izraštaj u ili na čovečjem telu ; 2. ...
Poliorketika vo/. nauka o opsedanju, o opsadnom ratovanju....
Polioniman mnogoi-men, koji ima više imena, koji je sa mnogo imena....
Poliomielitis med. zapallnje i degenera-cija sive moždinske supstancije kod dece, ...
Sve reči na slovo p