Skip to main content

Polidaktilan značenje

šta znači Polidaktilan

Na latinici: Definicija i značenje reči Polidaktilan (od grčke reči: poly, daktylos prst) koji ima mnogo prstiju, mnogoprst, šestoprst.

Reč Polidaktilan sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. полy, дактyлос прст) који има много прстију, многопрст, шестопрст.


Polipatija med. mnogi bolovi, mnogostruki bol....
Polip 1. ned. mesnat i bradavičast izraštaj u ili na čovečjem telu ; 2. ...
Poliorketika vo/. nauka o opsedanju, o opsadnom ratovanju....
Polioniman mnogoi-men, koji ima više imena, koji je sa mnogo imena....
Poliomielitis med. zapallnje i degenera-cija sive moždinske supstancije kod dece, ...
Poliozis med. osedelost, sedoća kose....
Sve reči na slovo p