Skip to main content

Polidaktilan značenje

šta znači Polidaktilan

Na latinici: Definicija i značenje reči Polidaktilan (od grčke reči: poly, daktylos prst) koji ima mnogo prstiju, mnogoprst, šestoprst.

Reč Polidaktilan sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. полy, дактyлос прст) који има много прстију, многопрст, шестопрст.


Pola Pola je imenica koja označava jedan od dva jednaka dela celine. Primer...
Polipatija med. mnogi bolovi, mnogostruki bol....
Polip 1. ned. mesnat i bradavičast izraštaj u ili na čovečjem telu ; 2. ...
Poliorketika vo/. nauka o opsedanju, o opsadnom ratovanju....
Polioniman mnogoi-men, koji ima više imena, koji je sa mnogo imena....
Poliomielitis med. zapallnje i degenera-cija sive moždinske supstancije kod dece, ...
Sve reči na slovo p