Skip to main content

Polidaktilizam značenje

šta znači Polidaktilizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Polidaktilizam (od grčke reči: poly, daktylos) mnogoprstost, pojava šestog prsta na jednoj ruci ili na obe ruke, ili na rukama i nogama.

Reč Polidaktilizam sastoji se od 14 slova.

На Ћирилици: (грч. полy, дактyлос) многопрстост, појава шестог прста на једној руци или на обе руке, или на рукама и ногама.


Pola Pola je imenica koja označava jedan od dva jednaka dela celine. Primer...
Polipatija med. mnogi bolovi, mnogostruki bol....
Polip 1. ned. mesnat i bradavičast izraštaj u ili na čovečjem telu ; 2. ...
Poliorketika vo/. nauka o opsedanju, o opsadnom ratovanju....
Polioniman mnogoi-men, koji ima više imena, koji je sa mnogo imena....
Poliomielitis med. zapallnje i degenera-cija sive moždinske supstancije kod dece, ...
Sve reči na slovo p