Skip to main content

Polidemonizam značenje

šta znači Polidemonizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Polidemonizam (od grčke reči: poly, dafmon duh) vera u postojanje velikog broja dobrih i zlih duhova (demona).

Reč Polidemonizam sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (грч. полy, дафмон дух) вера у постојање великог броја добрих и злих духова (демона).


Pola Pola je imenica koja označava jedan od dva jednaka dela celine. Primer...
Polipatija med. mnogi bolovi, mnogostruki bol....
Polip 1. ned. mesnat i bradavičast izraštaj u ili na čovečjem telu ; 2. ...
Poliorketika vo/. nauka o opsedanju, o opsadnom ratovanju....
Polioniman mnogoi-men, koji ima više imena, koji je sa mnogo imena....
Poliomielitis med. zapallnje i degenera-cija sive moždinske supstancije kod dece, ...
Sve reči na slovo p