Skip to main content

Polidinamija značenje

šta znači Polidinamija

Na latinici: Definicija i značenje reči Polidinamija (od grčke reči: poly, dynamis sila, snaga, moć) obilje snage, velika jakost.

Reč Polidinamija sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. полy, дyнамис сила, снага, моћ) обиље снаге, велика јакост.


Polipatija med. mnogi bolovi, mnogostruki bol....
Polip 1. ned. mesnat i bradavičast izraštaj u ili na čovečjem telu ; 2. ...
Poliorketika vo/. nauka o opsedanju, o opsadnom ratovanju....
Polioniman mnogoi-men, koji ima više imena, koji je sa mnogo imena....
Poliomielitis med. zapallnje i degenera-cija sive moždinske supstancije kod dece, ...
Poliozis med. osedelost, sedoća kose....
Sve reči na slovo p