Skip to main content

Polidinamija značenje

šta znači Polidinamija

Na latinici: Definicija i značenje reči Polidinamija (od grčke reči: poly, dynamis sila, snaga, moć) obilje snage, velika jakost.

Reč Polidinamija sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. полy, дyнамис сила, снага, моћ) обиље снаге, велика јакост.


Pola Pola je imenica koja označava jedan od dva jednaka dela celine. Primer...
Polipatija med. mnogi bolovi, mnogostruki bol....
Polip 1. ned. mesnat i bradavičast izraštaj u ili na čovečjem telu ; 2. ...
Poliorketika vo/. nauka o opsedanju, o opsadnom ratovanju....
Polioniman mnogoi-men, koji ima više imena, koji je sa mnogo imena....
Poliomielitis med. zapallnje i degenera-cija sive moždinske supstancije kod dece, ...
Sve reči na slovo p