Skip to main content

Polidipsija značenje

šta znači Polidipsija

Na latinici: Definicija i značenje reči Polidipsija (od grčke reči: poly, dfpsa žeđ)medicina: mnogo žeđica, velika, prekomerna protivpri-rodna žeđ, naročito kod šećerne bolesti.

Reč Polidipsija sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. полy, дфпса жеђ) мед. много жеђица, велика, прекомерна противпри-родна жеђ, нарочито код шећерне болести.


Pola Pola je imenica koja označava jedan od dva jednaka dela celine. Primer...
Polipatija med. mnogi bolovi, mnogostruki bol....
Polip 1. ned. mesnat i bradavičast izraštaj u ili na čovečjem telu ; 2. ...
Poliorketika vo/. nauka o opsedanju, o opsadnom ratovanju....
Polioniman mnogoi-men, koji ima više imena, koji je sa mnogo imena....
Poliomielitis med. zapallnje i degenera-cija sive moždinske supstancije kod dece, ...
Sve reči na slovo p