Skip to main content

Poligalaktija značenje

šta znači Poligalaktija

Na latinici: Definicija i značenje reči Poligalaktija (od grčke reči: poly, gala gen. galaktos mleko)medicina: obilje mleka, punomlečnost.

Reč Poligalaktija sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (грч. полy, гала ген. галактос млеко) мед. обиље млека, пуномлечност.


Pola Pola je imenica koja označava jedan od dva jednaka dela celine. Primer...
Polipatija med. mnogi bolovi, mnogostruki bol....
Polip 1. ned. mesnat i bradavičast izraštaj u ili na čovečjem telu ; 2. ...
Poliorketika vo/. nauka o opsedanju, o opsadnom ratovanju....
Polioniman mnogoi-men, koji ima više imena, koji je sa mnogo imena....
Poliomielitis med. zapallnje i degenera-cija sive moždinske supstancije kod dece, ...
Sve reči na slovo p