Skip to main content

Poligalaktija značenje

šta znači Poligalaktija

Na latinici: Definicija i značenje reči Poligalaktija (od grčke reči: poly, gala gen. galaktos mleko)medicina: obilje mleka, punomlečnost.

Reč Poligalaktija sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (грч. полy, гала ген. галактос млеко) мед. обиље млека, пуномлечност.


Polipatija med. mnogi bolovi, mnogostruki bol....
Polip 1. ned. mesnat i bradavičast izraštaj u ili na čovečjem telu ; 2. ...
Poliorketika vo/. nauka o opsedanju, o opsadnom ratovanju....
Polioniman mnogoi-men, koji ima više imena, koji je sa mnogo imena....
Poliomielitis med. zapallnje i degenera-cija sive moždinske supstancije kod dece, ...
Poliozis med. osedelost, sedoća kose....
Sve reči na slovo p