Skip to main content

Poligamia značenje

šta znači Poligamia

Na latinici: Definicija i značenje reči Poligamia (od grčke reči: poly, gamos svadba, brak, udaja, ženidba, latinski polygamia) pl. bog. HHŠ klasa u Lineovom sistemu biljaka: biljke koje, sem hermafroditnih cvetova, imaju i bilo muške bilo ženske cvetove, ili i jedne i druge u isto vreme.

Reč Poligamia sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. полy, гамос свадба, брак, удаја, женидба, лат. полyгамиа) пл. бог. ХХШ класа у Линеовом систему биљака: биљке које, сем хермафродитних цветова, имају и било мушке било женске цветове, или и једне и друге у исто време.


Pola Pola je imenica koja označava jedan od dva jednaka dela celine. Primer...
Polipatija med. mnogi bolovi, mnogostruki bol....
Polip 1. ned. mesnat i bradavičast izraštaj u ili na čovečjem telu ; 2. ...
Poliorketika vo/. nauka o opsedanju, o opsadnom ratovanju....
Polioniman mnogoi-men, koji ima više imena, koji je sa mnogo imena....
Poliomielitis med. zapallnje i degenera-cija sive moždinske supstancije kod dece, ...
Sve reči na slovo p