Skip to main content

Poligamija značenje

šta znači Poligamija

Na latinici: Definicija i značenje reči Poligamija (od grčke reči: poly, gamos) mnogoženstvo, bračna veza jedne jedinke sa više jedina-ka protivnog spola, u užem smislu: sveza jednog muškarca sa više žena.

Reč Poligamija sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. полy, гамос) многоженство, брачна веза једне јединке са више једина-ка противног спола, у ужем смислу: свеза једног мушкарца са више жена.


Pola Pola je imenica koja označava jedan od dva jednaka dela celine. Primer...
Polipatija med. mnogi bolovi, mnogostruki bol....
Polip 1. ned. mesnat i bradavičast izraštaj u ili na čovečjem telu ; 2. ...
Poliorketika vo/. nauka o opsedanju, o opsadnom ratovanju....
Polioniman mnogoi-men, koji ima više imena, koji je sa mnogo imena....
Poliomielitis med. zapallnje i degenera-cija sive moždinske supstancije kod dece, ...
Sve reči na slovo p