Skip to main content

Poligenizam značenje

šta znači Poligenizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Poligenizam (od grčke reči: poly, gen- koren od gfgno-mai postanem, nestanem)biologija: shvatanje da sve ljudske rase ne vode poreklo samo od jedne vrste, nastale na rodnom geograf-skom mestu, nego da su postale na raznim geografskim tačkama;suprotno: monogenizam

Reč Poligenizam sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. полy, ген- корен од гфгно-маи постанем, нестанем) биол. схватање да све људске расе не воде порекло само од једне врсте, настале на родном географ-ском месту, него да су постале на разним географским тачкама; супр. моногенизам


Pola Pola je imenica koja označava jedan od dva jednaka dela celine. Primer...
Polipatija med. mnogi bolovi, mnogostruki bol....
Polip 1. ned. mesnat i bradavičast izraštaj u ili na čovečjem telu ; 2. ...
Poliorketika vo/. nauka o opsedanju, o opsadnom ratovanju....
Polioniman mnogoi-men, koji ima više imena, koji je sa mnogo imena....
Poliomielitis med. zapallnje i degenera-cija sive moždinske supstancije kod dece, ...
Sve reči na slovo p