Skip to main content

Poliglot značenje

šta znači Poliglot

Na latinici: Definicija i značenje reči Poliglot (od grčke reči: poly, gldtta jezik) čovek koji zna više jezika; pisac koji piše na više jezika; delo koje sadrži istu sadržinu na više raznih jezika (naročito izdanja Bi-blije, kod kojih su osnovnom tekstu doda-ni, u paralelnim stupcima, prevodi na više jezika).

Reč Poliglot sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. полy, глдтта језик) човек који зна више језика; писац који пише на више језика; дело које садржи исту садржину на више разних језика (нарочито издања Би-блије, код којих су основном тексту дода-ни, у паралелним ступцима, преводи на више језика).


Pola Pola je imenica koja označava jedan od dva jednaka dela celine. Primer...
Polipatija med. mnogi bolovi, mnogostruki bol....
Polip 1. ned. mesnat i bradavičast izraštaj u ili na čovečjem telu ; 2. ...
Poliorketika vo/. nauka o opsedanju, o opsadnom ratovanju....
Polioniman mnogoi-men, koji ima više imena, koji je sa mnogo imena....
Poliomielitis med. zapallnje i degenera-cija sive moždinske supstancije kod dece, ...
Sve reči na slovo p