Skip to main content

Poliglotan značenje

šta znači Poliglotan

Na latinici: Definicija i značenje reči Poliglotan (od grčke reči: poly, glotta jezik) mnogojezični, koji zna mnogo jezika; na mnogo jezika; poliglotni leksikon rečnik više jezika.

Reč Poliglotan sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. полy, глотта језик) многојезични, који зна много језика; на много језика; полиглотни лексикон речник више језика.


Polipatija med. mnogi bolovi, mnogostruki bol....
Polip 1. ned. mesnat i bradavičast izraštaj u ili na čovečjem telu ; 2. ...
Poliorketika vo/. nauka o opsedanju, o opsadnom ratovanju....
Polioniman mnogoi-men, koji ima više imena, koji je sa mnogo imena....
Poliomielitis med. zapallnje i degenera-cija sive moždinske supstancije kod dece, ...
Poliozis med. osedelost, sedoća kose....
Sve reči na slovo p