Skip to main content

Poligon značenje

šta znači Poligon

Na latinici: Definicija i značenje reči Poligon (od grčke reči: poly, gonfa ugao, kut) 1.geometrija: geometrijska slika (ili: figura) ograninena sa vite duži, mnogougaonik; 2. vojska: utvrđenje, šanac zatvoren sa više strana; artiljerijske strelište; veliki nena-seljen prostor ili naročito uređena prostorija, za ispitivanje tehničkih vojnih sredstava i za vežbanje u tehničkim radovima vojske, npr. inžinjerijski poligon, hemijski poligon i dr.

Reč Poligon sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. полy, гонфа угао, кут) 1. геом. геометријска слика (или: фигура) огранинена са вите дужи, многоугаоник; 2. вој. утврђење, шанац затворен са више страна; артиљеријске стрелиште; велики нена-сељен простор или нарочито уређена просторија, за испитивање техничких војних средстава и за вежбање у техничким радовима војске, нпр. инжињеријски полигон, хемијски полигон и др.


Pola Pola je imenica koja označava jedan od dva jednaka dela celine. Primer...
Polipatija med. mnogi bolovi, mnogostruki bol....
Polip 1. ned. mesnat i bradavičast izraštaj u ili na čovečjem telu ; 2. ...
Poliorketika vo/. nauka o opsedanju, o opsadnom ratovanju....
Polioniman mnogoi-men, koji ima više imena, koji je sa mnogo imena....
Poliomielitis med. zapallnje i degenera-cija sive moždinske supstancije kod dece, ...
Sve reči na slovo p