Skip to main content

Poligonija značenje

šta znači Poligonija

Na latinici: Definicija i značenje reči Poligonija (od grčke reči: poly, gfgnomai nastanem, postanem, rodim se) velika sposobnost rađanja, velika plodnost.

Reč Poligonija sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. полy, гфгномаи настанем, постанем, родим се) велика способност рађања, велика плодност.


Polipatija med. mnogi bolovi, mnogostruki bol....
Polip 1. ned. mesnat i bradavičast izraštaj u ili na čovečjem telu ; 2. ...
Poliorketika vo/. nauka o opsedanju, o opsadnom ratovanju....
Polioniman mnogoi-men, koji ima više imena, koji je sa mnogo imena....
Poliomielitis med. zapallnje i degenera-cija sive moždinske supstancije kod dece, ...
Poliozis med. osedelost, sedoća kose....
Sve reči na slovo p