Skip to main content

Poligonija značenje

šta znači Poligonija

Na latinici: Definicija i značenje reči Poligonija (od grčke reči: poly, gfgnomai nastanem, postanem, rodim se) velika sposobnost rađanja, velika plodnost.

Reč Poligonija sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. полy, гфгномаи настанем, постанем, родим се) велика способност рађања, велика плодност.


Pola Pola je imenica koja označava jedan od dva jednaka dela celine. Primer...
Polipatija med. mnogi bolovi, mnogostruki bol....
Polip 1. ned. mesnat i bradavičast izraštaj u ili na čovečjem telu ; 2. ...
Poliorketika vo/. nauka o opsedanju, o opsadnom ratovanju....
Polioniman mnogoi-men, koji ima više imena, koji je sa mnogo imena....
Poliomielitis med. zapallnje i degenera-cija sive moždinske supstancije kod dece, ...
Sve reči na slovo p