Skip to main content

Poligonometar značenje

šta znači Poligonometar

Na latinici: Definicija i značenje reči Poligonometar (od grčke reči: poly, gonia ugao, kut, metron mera, merilo)geometrija: sprava za merenje mnogougaonika.

Reč Poligonometar sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (грч. полy, гониа угао, кут, метрон мера, мерило) геом. справа за мерење многоугаоника.


Polipatija med. mnogi bolovi, mnogostruki bol....
Polip 1. ned. mesnat i bradavičast izraštaj u ili na čovečjem telu ; 2. ...
Poliorketika vo/. nauka o opsedanju, o opsadnom ratovanju....
Polioniman mnogoi-men, koji ima više imena, koji je sa mnogo imena....
Poliomielitis med. zapallnje i degenera-cija sive moždinske supstancije kod dece, ...
Poliozis med. osedelost, sedoća kose....
Sve reči na slovo p