Skip to main content

Poligonometar značenje

šta znači Poligonometar

Na latinici: Definicija i značenje reči Poligonometar (od grčke reči: poly, gonia ugao, kut, metron mera, merilo)geometrija: sprava za merenje mnogougaonika.

Reč Poligonometar sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (грч. полy, гониа угао, кут, метрон мера, мерило) геом. справа за мерење многоугаоника.


Pola Pola je imenica koja označava jedan od dva jednaka dela celine. Primer...
Polipatija med. mnogi bolovi, mnogostruki bol....
Polip 1. ned. mesnat i bradavičast izraštaj u ili na čovečjem telu ; 2. ...
Poliorketika vo/. nauka o opsedanju, o opsadnom ratovanju....
Polioniman mnogoi-men, koji ima više imena, koji je sa mnogo imena....
Poliomielitis med. zapallnje i degenera-cija sive moždinske supstancije kod dece, ...
Sve reči na slovo p