Skip to main content

Poligonometrija značenje

šta znači Poligonometrija

Na latinici: Definicija i značenje reči Poligonometrija (od grčke reči: poly, gonfa, metria merenje)gesas. merenje mnogougaonika, nauka o premeravanju pravolinijskih figura sa više od tri strane.

Reč Poligonometrija sastoji se od 15 slova.

На Ћирилици: (грч. полy, гонфа, метриа мерење)гесас. мерење многоугаоника, наука о премеравању праволинијских фигура са више од три стране.


Pola Pola je imenica koja označava jedan od dva jednaka dela celine. Primer...
Polipatija med. mnogi bolovi, mnogostruki bol....
Polip 1. ned. mesnat i bradavičast izraštaj u ili na čovečjem telu ; 2. ...
Poliorketika vo/. nauka o opsedanju, o opsadnom ratovanju....
Polioniman mnogoi-men, koji ima više imena, koji je sa mnogo imena....
Poliomielitis med. zapallnje i degenera-cija sive moždinske supstancije kod dece, ...
Sve reči na slovo p