Skip to main content

Poligonometrija značenje

šta znači Poligonometrija

Na latinici: Definicija i značenje reči Poligonometrija (od grčke reči: poly, gonfa, metria merenje)gesas. merenje mnogougaonika, nauka o premeravanju pravolinijskih figura sa više od tri strane.

Reč Poligonometrija sastoji se od 15 slova.

На Ћирилици: (грч. полy, гонфа, метриа мерење)гесас. мерење многоугаоника, наука о премеравању праволинијских фигура са више од три стране.


Polipatija med. mnogi bolovi, mnogostruki bol....
Polip 1. ned. mesnat i bradavičast izraštaj u ili na čovečjem telu ; 2. ...
Poliorketika vo/. nauka o opsedanju, o opsadnom ratovanju....
Polioniman mnogoi-men, koji ima više imena, koji je sa mnogo imena....
Poliomielitis med. zapallnje i degenera-cija sive moždinske supstancije kod dece, ...
Poliozis med. osedelost, sedoća kose....
Sve reči na slovo p