Skip to main content

Poligraf značenje

šta znači Poligraf

Na latinici: Definicija i značenje reči Poligraf (od grčke reči: poly-graphos) mnogopisac, pisac koji piše mnogo i o svemu i svačemu mašina za kopiranje. 2. aparat koji može istovremeno da beleži više fizioloških procesa u organizmu (krvni pritisak, puls, brzinu disanja, psihogalvanski refleks). Kada se jedna varijanta poligrafa koristi u istražnom postupku, onda se taj aparat naziva detektor laži.

Reč Poligraf sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. полy-грапхос) многописац, писац који пише много и о свему и свачему машина за копирање. 2. апарат који може истовремено да бележи више физиолошких процеса у организму (крвни притисак, пулс, брзину дисања, психогалвански рефлекс). Када се једна варијанта полиграфа користи у истражном поступку, онда се тај апарат назива детектор лажи.


Pola Pola je imenica koja označava jedan od dva jednaka dela celine. Primer...
Polipatija med. mnogi bolovi, mnogostruki bol....
Polip 1. ned. mesnat i bradavičast izraštaj u ili na čovečjem telu ; 2. ...
Poliorketika vo/. nauka o opsedanju, o opsadnom ratovanju....
Polioniman mnogoi-men, koji ima više imena, koji je sa mnogo imena....
Poliomielitis med. zapallnje i degenera-cija sive moždinske supstancije kod dece, ...
Sve reči na slovo p