Skip to main content

Poligraf značenje

šta znači Poligraf

Na latinici: Definicija i značenje reči Poligraf (od grčke reči: poly-graphos) mnogopisac, pisac koji piše mnogo i o svemu i svačemu mašina za kopiranje. 2. aparat koji može istovremeno da beleži više fizioloških procesa u organizmu (krvni pritisak, puls, brzinu disanja, psihogalvanski refleks). Kada se jedna varijanta poligrafa koristi u istražnom postupku, onda se taj aparat naziva detektor laži.

Reč Poligraf sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. полy-грапхос) многописац, писац који пише много и о свему и свачему машина за копирање. 2. апарат који може истовремено да бележи више физиолошких процеса у организму (крвни притисак, пулс, брзину дисања, психогалвански рефлекс). Када се једна варијанта полиграфа користи у истражном поступку, онда се тај апарат назива детектор лажи.


Polipatija med. mnogi bolovi, mnogostruki bol....
Polip 1. ned. mesnat i bradavičast izraštaj u ili na čovečjem telu ; 2. ...
Poliorketika vo/. nauka o opsedanju, o opsadnom ratovanju....
Polioniman mnogoi-men, koji ima više imena, koji je sa mnogo imena....
Poliomielitis med. zapallnje i degenera-cija sive moždinske supstancije kod dece, ...
Poliozis med. osedelost, sedoća kose....
Sve reči na slovo p