Skip to main content

Poligram značenje

šta znači Poligram

Na latinici: Definicija i značenje reči Poligram (od grčke reči: poly, gramma crta, linija) figura ograničena sa mnogo strana; pre-štampana stvar umnožena kopiranjem.

Reč Poligram sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. полy, грамма црта, линија) фигура ограничена са много страна; пре-штампана ствар умножена копирањем.


Pola Pola je imenica koja označava jedan od dva jednaka dela celine. Primer...
Polipatija med. mnogi bolovi, mnogostruki bol....
Polip 1. ned. mesnat i bradavičast izraštaj u ili na čovečjem telu ; 2. ...
Poliorketika vo/. nauka o opsedanju, o opsadnom ratovanju....
Polioniman mnogoi-men, koji ima više imena, koji je sa mnogo imena....
Poliomielitis med. zapallnje i degenera-cija sive moždinske supstancije kod dece, ...
Sve reči na slovo p