Skip to main content

Poligramatski značenje

šta znači Poligramatski

Na latinici: Definicija i značenje reči Poligramatski (od grčke reči: poly, gramma slovo) koji ima mnogo slova, sa mnogo slova.

Reč Poligramatski sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (грч. полy, грамма слово) који има много слова, са много слова.


Polipatija med. mnogi bolovi, mnogostruki bol....
Polip 1. ned. mesnat i bradavičast izraštaj u ili na čovečjem telu ; 2. ...
Poliorketika vo/. nauka o opsedanju, o opsadnom ratovanju....
Polioniman mnogoi-men, koji ima više imena, koji je sa mnogo imena....
Poliomielitis med. zapallnje i degenera-cija sive moždinske supstancije kod dece, ...
Poliozis med. osedelost, sedoća kose....
Sve reči na slovo p