Skip to main content

Poligramatski značenje

šta znači Poligramatski

Na latinici: Definicija i značenje reči Poligramatski (od grčke reči: poly, gramma slovo) koji ima mnogo slova, sa mnogo slova.

Reč Poligramatski sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (грч. полy, грамма слово) који има много слова, са много слова.


Pola Pola je imenica koja označava jedan od dva jednaka dela celine. Primer...
Polipatija med. mnogi bolovi, mnogostruki bol....
Polip 1. ned. mesnat i bradavičast izraštaj u ili na čovečjem telu ; 2. ...
Poliorketika vo/. nauka o opsedanju, o opsadnom ratovanju....
Polioniman mnogoi-men, koji ima više imena, koji je sa mnogo imena....
Poliomielitis med. zapallnje i degenera-cija sive moždinske supstancije kod dece, ...
Sve reči na slovo p