Skip to main content

Poliidejizam značenje

šta znači Poliidejizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Poliidejizam (od grčke reči: poly, idea predstava, misao) pete. obilnost misli i celokupne duševne delatnosti;suprotno: monoidejizam.

Reč Poliidejizam sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. полy, идеа представа, мисао) пете. обилност мисли и целокупне душевне делатности; супр. моноидејизам.


Pola Pola je imenica koja označava jedan od dva jednaka dela celine. Primer...
Polipatija med. mnogi bolovi, mnogostruki bol....
Polip 1. ned. mesnat i bradavičast izraštaj u ili na čovečjem telu ; 2. ...
Poliorketika vo/. nauka o opsedanju, o opsadnom ratovanju....
Polioniman mnogoi-men, koji ima više imena, koji je sa mnogo imena....
Poliomielitis med. zapallnje i degenera-cija sive moždinske supstancije kod dece, ...
Sve reči na slovo p