Skip to main content

Poliierizacija značenje

šta znači Poliierizacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Poliierizacija (od latinske reči: polymerisatio) xea. proces stvaranja polimernih hemijskih jedinjenja; v. polimerija.

Reč Poliierizacija sastoji se od 14 slova.

На Ћирилици: (нлат. полyмерисатио) xеа. процес стварања полимерних хемијских једињења; в. полимерија.


Pola Pola je imenica koja označava jedan od dva jednaka dela celine. Primer...
Polipatija med. mnogi bolovi, mnogostruki bol....
Polip 1. ned. mesnat i bradavičast izraštaj u ili na čovečjem telu ; 2. ...
Poliorketika vo/. nauka o opsedanju, o opsadnom ratovanju....
Polioniman mnogoi-men, koji ima više imena, koji je sa mnogo imena....
Poliomielitis med. zapallnje i degenera-cija sive moždinske supstancije kod dece, ...
Sve reči na slovo p