Skip to main content

Polijelej značenje

šta znači Polijelej

Na latinici: Definicija i značenje reči Polijelej (od grčke reči: poly, elaion maslinovo ulje) u pravosl. crkvi: 1. pevanje 134. i 135. psalma na praznično j jutrenji; 2. veliki svećnjak sa mnogo sveća koji visi nasred crkve.

Reč Polijelej sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. полy, елаион маслиново уље) у правосл. цркви: 1. певање 134. и 135. псалма на празнично ј јутрењи; 2. велики свећњак са много свећа који виси насред цркве.


Pola Pola je imenica koja označava jedan od dva jednaka dela celine. Primer...
Polipatija med. mnogi bolovi, mnogostruki bol....
Polip 1. ned. mesnat i bradavičast izraštaj u ili na čovečjem telu ; 2. ...
Poliorketika vo/. nauka o opsedanju, o opsadnom ratovanju....
Polioniman mnogoi-men, koji ima više imena, koji je sa mnogo imena....
Poliomielitis med. zapallnje i degenera-cija sive moždinske supstancije kod dece, ...
Sve reči na slovo p