Skip to main content

Polijelej značenje

šta znači Polijelej

Na latinici: Definicija i značenje reči Polijelej (od grčke reči: poly, elaion maslinovo ulje) u pravosl. crkvi: 1. pevanje 134. i 135. psalma na praznično j jutrenji; 2. veliki svećnjak sa mnogo sveća koji visi nasred crkve.

Reč Polijelej sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. полy, елаион маслиново уље) у правосл. цркви: 1. певање 134. и 135. псалма на празнично ј јутрењи; 2. велики свећњак са много свећа који виси насред цркве.


Polipatija med. mnogi bolovi, mnogostruki bol....
Polip 1. ned. mesnat i bradavičast izraštaj u ili na čovečjem telu ; 2. ...
Poliorketika vo/. nauka o opsedanju, o opsadnom ratovanju....
Polioniman mnogoi-men, koji ima više imena, koji je sa mnogo imena....
Poliomielitis med. zapallnje i degenera-cija sive moždinske supstancije kod dece, ...
Poliozis med. osedelost, sedoća kose....
Sve reči na slovo p