Skip to main content

Polikarpičan značenje

šta znači Polikarpičan

Na latinici: Definicija i značenje reči Polikarpičan (od grčke reči: poly, karpos plod) bog. koji ima mnogo plodova, sa mnogo ro d ova.

Reč Polikarpičan sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. полy, карпос плод) бог. који има много плодова, са много ро д ова.


Pola Pola je imenica koja označava jedan od dva jednaka dela celine. Primer...
Polipatija med. mnogi bolovi, mnogostruki bol....
Polip 1. ned. mesnat i bradavičast izraštaj u ili na čovečjem telu ; 2. ...
Poliorketika vo/. nauka o opsedanju, o opsadnom ratovanju....
Polioniman mnogoi-men, koji ima više imena, koji je sa mnogo imena....
Poliomielitis med. zapallnje i degenera-cija sive moždinske supstancije kod dece, ...
Sve reči na slovo p