Skip to main content

Polikladija značenje

šta znači Polikladija

Na latinici: Definicija i značenje reči Polikladija (od grčke reči: poly, klados izdanak, mladica) bog. umnoženo, uvećano stvaranje izdanaka i pupoljaka kod biljaka.

Reč Polikladija sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. полy, кладос изданак, младица) бог. умножено, увећано стварање изданака и пупољака код биљака.


Pola Pola je imenica koja označava jedan od dva jednaka dela celine. Primer...
Polipatija med. mnogi bolovi, mnogostruki bol....
Polip 1. ned. mesnat i bradavičast izraštaj u ili na čovečjem telu ; 2. ...
Poliorketika vo/. nauka o opsedanju, o opsadnom ratovanju....
Polioniman mnogoi-men, koji ima više imena, koji je sa mnogo imena....
Poliomielitis med. zapallnje i degenera-cija sive moždinske supstancije kod dece, ...
Sve reči na slovo p