Skip to main content

Poliklinika značenje

šta znači Poliklinika

Na latinici: Definicija i značenje reči Poliklinika (od grčke reči: polis, klinikds koji leži u postelji) lečenje ili negovanje bolesnika; zdravstvena ustanova u kojoj se bolesnici pretežno ambulantno leče; bolnica u kojoj se vežbaju klinički pripravnici; opšta bolnica gde se leče razne bolesti (u Engleskoj); .up. klinika.

Reč Poliklinika sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. полис, клиникдс који лежи у постељи) лечење или неговање болесника; здравствена установа у којој се болесници претежно амбулантно лече; болница у којој се вежбају клинички приправници; општа болница где се лече разне болести (у Енглеској); .уп. клиника.


Pola Pola je imenica koja označava jedan od dva jednaka dela celine. Primer...
Polipatija med. mnogi bolovi, mnogostruki bol....
Polip 1. ned. mesnat i bradavičast izraštaj u ili na čovečjem telu ; 2. ...
Poliorketika vo/. nauka o opsedanju, o opsadnom ratovanju....
Polioniman mnogoi-men, koji ima više imena, koji je sa mnogo imena....
Poliomielitis med. zapallnje i degenera-cija sive moždinske supstancije kod dece, ...
Sve reči na slovo p