Skip to main content

Polikotiledone značenje

šta znači Polikotiledone

Na latinici: Definicija i značenje reči Polikotiledone (od grčke reči: poly, kotyledon kličin listić) bog. biljke u kojih klica ima više od dva kličina listića.

Reč Polikotiledone sastoji se od 14 slova.

На Ћирилици: (грч. полy, котyледон кличин листић) бог. биљке у којих клица има више од два кличина листића.


Polipatija med. mnogi bolovi, mnogostruki bol....
Polip 1. ned. mesnat i bradavičast izraštaj u ili na čovečjem telu ; 2. ...
Poliorketika vo/. nauka o opsedanju, o opsadnom ratovanju....
Polioniman mnogoi-men, koji ima više imena, koji je sa mnogo imena....
Poliomielitis med. zapallnje i degenera-cija sive moždinske supstancije kod dece, ...
Poliozis med. osedelost, sedoća kose....
Sve reči na slovo p