Skip to main content

Polikotiledone značenje

šta znači Polikotiledone

Na latinici: Definicija i značenje reči Polikotiledone (od grčke reči: poly, kotyledon kličin listić) bog. biljke u kojih klica ima više od dva kličina listića.

Reč Polikotiledone sastoji se od 14 slova.

На Ћирилици: (грч. полy, котyледон кличин листић) бог. биљке у којих клица има више од два кличина листића.


Pola Pola je imenica koja označava jedan od dva jednaka dela celine. Primer...
Polipatija med. mnogi bolovi, mnogostruki bol....
Polip 1. ned. mesnat i bradavičast izraštaj u ili na čovečjem telu ; 2. ...
Poliorketika vo/. nauka o opsedanju, o opsadnom ratovanju....
Polioniman mnogoi-men, koji ima više imena, koji je sa mnogo imena....
Poliomielitis med. zapallnje i degenera-cija sive moždinske supstancije kod dece, ...
Sve reči na slovo p