Skip to main content

Polilema značenje

šta znači Polilema

Na latinici: Definicija i značenje reči Polilema (od grčke reči: polylemma) logika: kod disjunktivnog silogizma: slučaj kad disjunkcija prvepremise sadrži više mogućnosti ;up. dilema, trilema.

Reč Polilema sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. полyлемма) лог. код дисјунктивног силогизма: случај кад дисјункција првепремисе садржи више могућности ;уп. дилема, трилема.


Pola Pola je imenica koja označava jedan od dva jednaka dela celine. Primer...
Polipatija med. mnogi bolovi, mnogostruki bol....
Polip 1. ned. mesnat i bradavičast izraštaj u ili na čovečjem telu ; 2. ...
Poliorketika vo/. nauka o opsedanju, o opsadnom ratovanju....
Polioniman mnogoi-men, koji ima više imena, koji je sa mnogo imena....
Poliomielitis med. zapallnje i degenera-cija sive moždinske supstancije kod dece, ...
Sve reči na slovo p