Skip to main content

Polimastija značenje

šta znači Polimastija

Na latinici: Definicija i značenje reči Polimastija (od grčke reči: poly, mastos sisa, dojka) med. prisustvo katalačkih žlezda više no što treba.

Reč Polimastija sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. полy, мастос сиса, дојка) мед. присуство каталачких жлезда више но што треба.


Polipatija med. mnogi bolovi, mnogostruki bol....
Polip 1. ned. mesnat i bradavičast izraštaj u ili na čovečjem telu ; 2. ...
Poliorketika vo/. nauka o opsedanju, o opsadnom ratovanju....
Polioniman mnogoi-men, koji ima više imena, koji je sa mnogo imena....
Poliomielitis med. zapallnje i degenera-cija sive moždinske supstancije kod dece, ...
Poliozis med. osedelost, sedoća kose....
Sve reči na slovo p