Skip to main content

Polimastija značenje

šta znači Polimastija

Na latinici: Definicija i značenje reči Polimastija (od grčke reči: poly, mastos sisa, dojka) med. prisustvo katalačkih žlezda više no što treba.

Reč Polimastija sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. полy, мастос сиса, дојка) мед. присуство каталачких жлезда више но што треба.


Pola Pola je imenica koja označava jedan od dva jednaka dela celine. Primer...
Polipatija med. mnogi bolovi, mnogostruki bol....
Polip 1. ned. mesnat i bradavičast izraštaj u ili na čovečjem telu ; 2. ...
Poliorketika vo/. nauka o opsedanju, o opsadnom ratovanju....
Polioniman mnogoi-men, koji ima više imena, koji je sa mnogo imena....
Poliomielitis med. zapallnje i degenera-cija sive moždinske supstancije kod dece, ...
Sve reči na slovo p