Skip to main content

Polimelija značenje

šta znači Polimelija

Na latinici: Definicija i značenje reči Polimelija (od grčke reči: poly, melos ud)medicina: preko-brojnost delova tela, npr. šest prstiju itd.; pletomerija, polidaktilija.

Reč Polimelija sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. полy, мелос уд) мед. преко-бројност делова тела, нпр. шест прстију итд.; плетомерија, полидактилија.


Pola Pola je imenica koja označava jedan od dva jednaka dela celine. Primer...
Polipatija med. mnogi bolovi, mnogostruki bol....
Polip 1. ned. mesnat i bradavičast izraštaj u ili na čovečjem telu ; 2. ...
Poliorketika vo/. nauka o opsedanju, o opsadnom ratovanju....
Polioniman mnogoi-men, koji ima više imena, koji je sa mnogo imena....
Poliomielitis med. zapallnje i degenera-cija sive moždinske supstancije kod dece, ...
Sve reči na slovo p