Skip to main content

Polimeran značenje

šta znači Polimeran

Na latinici: Definicija i značenje reči Polimeran (od grčke reči: poly, meros deo) koji ima mnogo delova, sa mnogo članova, mnogočlan.

Reč Polimeran sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. полy, мерос део) који има много делова, са много чланова, многочлан.


Polipatija med. mnogi bolovi, mnogostruki bol....
Polip 1. ned. mesnat i bradavičast izraštaj u ili na čovečjem telu ; 2. ...
Poliorketika vo/. nauka o opsedanju, o opsadnom ratovanju....
Polioniman mnogoi-men, koji ima više imena, koji je sa mnogo imena....
Poliomielitis med. zapallnje i degenera-cija sive moždinske supstancije kod dece, ...
Poliozis med. osedelost, sedoća kose....
Sve reči na slovo p