Skip to main content

Polimeran značenje

šta znači Polimeran

Na latinici: Definicija i značenje reči Polimeran (od grčke reči: poly, meros deo) koji ima mnogo delova, sa mnogo članova, mnogočlan.

Reč Polimeran sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. полy, мерос део) који има много делова, са много чланова, многочлан.


Pola Pola je imenica koja označava jedan od dva jednaka dela celine. Primer...
Polipatija med. mnogi bolovi, mnogostruki bol....
Polip 1. ned. mesnat i bradavičast izraštaj u ili na čovečjem telu ; 2. ...
Poliorketika vo/. nauka o opsedanju, o opsadnom ratovanju....
Polioniman mnogoi-men, koji ima više imena, koji je sa mnogo imena....
Poliomielitis med. zapallnje i degenera-cija sive moždinske supstancije kod dece, ...
Sve reči na slovo p