Skip to main content

Polimetalan značenje

šta znači Polimetalan

Na latinici: Definicija i značenje reči Polimetalan (od grčke reči: poly, metallon kovina) koji sadrži nekoliko metala.

Reč Polimetalan sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. полy, металлон ковина) који садржи неколико метала.


Pola Pola je imenica koja označava jedan od dva jednaka dela celine. Primer...
Polipatija med. mnogi bolovi, mnogostruki bol....
Polip 1. ned. mesnat i bradavičast izraštaj u ili na čovečjem telu ; 2. ...
Poliorketika vo/. nauka o opsedanju, o opsadnom ratovanju....
Polioniman mnogoi-men, koji ima više imena, koji je sa mnogo imena....
Poliomielitis med. zapallnje i degenera-cija sive moždinske supstancije kod dece, ...
  • 2023-03-12 13:17:48

    vuk

    nemAM

Sve reči na slovo p