Skip to main content

Polimetar značenje

šta znači Polimetar

Na latinici: Definicija i značenje reči Polimetar (od grčke reči: poly, metron mera, merilo) u klimatologiji: sprava koja predstavlja spoj termometra i higrometra.

Reč Polimetar sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. полy, метрон мера, мерило) у климатологији: справа која представља спој термометра и хигрометра.


Pola Pola je imenica koja označava jedan od dva jednaka dela celine. Primer...
Polipatija med. mnogi bolovi, mnogostruki bol....
Polip 1. ned. mesnat i bradavičast izraštaj u ili na čovečjem telu ; 2. ...
Poliorketika vo/. nauka o opsedanju, o opsadnom ratovanju....
Polioniman mnogoi-men, koji ima više imena, koji je sa mnogo imena....
Poliomielitis med. zapallnje i degenera-cija sive moždinske supstancije kod dece, ...
Sve reči na slovo p