Skip to main content

Polimetodizam značenje

šta znači Polimetodizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Polimetodizam (od grčke reči: poly, methodos) služenje raznovrsnim nastavnim metodama u procesu učenja.

Reč Polimetodizam sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (грч. полy, метходос) служење разноврсним наставним методама у процесу учења.


Pola Pola je imenica koja označava jedan od dva jednaka dela celine. Primer...
Polipatija med. mnogi bolovi, mnogostruki bol....
Polip 1. ned. mesnat i bradavičast izraštaj u ili na čovečjem telu ; 2. ...
Poliorketika vo/. nauka o opsedanju, o opsadnom ratovanju....
Polioniman mnogoi-men, koji ima više imena, koji je sa mnogo imena....
Poliomielitis med. zapallnje i degenera-cija sive moždinske supstancije kod dece, ...
Sve reči na slovo p