Skip to main content

Polimitija značenje

šta znači Polimitija

Na latinici: Definicija i značenje reči Polimitija (od grčke reči: poly, mythos kaža, priča) literatura: nagomilavanje (ili: nagomilanost) pe-sničkih izuma (epizoda); pretrpanost zapletenih događaja u pozorišnim komadima.

Reč Polimitija sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. полy, мyтхос кажа, прича) лит. нагомилавање (или: нагомиланост) пе-сничких изума (епизода); претрпаност заплетених догађаја у позоришним комадима.


Pola Pola je imenica koja označava jedan od dva jednaka dela celine. Primer...
Polipatija med. mnogi bolovi, mnogostruki bol....
Polip 1. ned. mesnat i bradavičast izraštaj u ili na čovečjem telu ; 2. ...
Poliorketika vo/. nauka o opsedanju, o opsadnom ratovanju....
Polioniman mnogoi-men, koji ima više imena, koji je sa mnogo imena....
Poliomielitis med. zapallnje i degenera-cija sive moždinske supstancije kod dece, ...
Sve reči na slovo p