Skip to main content

Polineuritis značenje

šta znači Polineuritis

Na latinici: Definicija i značenje reči Polineuritis (od grčke reči: poly, neuron živac)medicina: istovremeno zapaljenje većeg broja živaca.

Reč Polineuritis sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. полy, неурон живац) мед. истовремено запаљење већег броја живаца.


Polipatija med. mnogi bolovi, mnogostruki bol....
Polip 1. ned. mesnat i bradavičast izraštaj u ili na čovečjem telu ; 2. ...
Poliorketika vo/. nauka o opsedanju, o opsadnom ratovanju....
Polioniman mnogoi-men, koji ima više imena, koji je sa mnogo imena....
Poliomielitis med. zapallnje i degenera-cija sive moždinske supstancije kod dece, ...
Poliozis med. osedelost, sedoća kose....
Sve reči na slovo p