Skip to main content

Polineuritis značenje

šta znači Polineuritis

Na latinici: Definicija i značenje reči Polineuritis (od grčke reči: poly, neuron živac)medicina: istovremeno zapaljenje većeg broja živaca.

Reč Polineuritis sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. полy, неурон живац) мед. истовремено запаљење већег броја живаца.


Pola Pola je imenica koja označava jedan od dva jednaka dela celine. Primer...
Polipatija med. mnogi bolovi, mnogostruki bol....
Polip 1. ned. mesnat i bradavičast izraštaj u ili na čovečjem telu ; 2. ...
Poliorketika vo/. nauka o opsedanju, o opsadnom ratovanju....
Polioniman mnogoi-men, koji ima više imena, koji je sa mnogo imena....
Poliomielitis med. zapallnje i degenera-cija sive moždinske supstancije kod dece, ...
Sve reči na slovo p