Skip to main content

Polinezija značenje

šta znači Polinezija

Na latinici: Definicija i značenje reči Polinezija (od grčke reči: poly, nesos ostrvo, otok) „zemlja sa mnogo ostrva" (Australija).

Reč Polinezija sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. полy, несос острво, оток) „земља са много острва" (Аустралија).


Pola Pola je imenica koja označava jedan od dva jednaka dela celine. Primer...
Polipatija med. mnogi bolovi, mnogostruki bol....
Polip 1. ned. mesnat i bradavičast izraštaj u ili na čovečjem telu ; 2. ...
Poliorketika vo/. nauka o opsedanju, o opsadnom ratovanju....
Polioniman mnogoi-men, koji ima više imena, koji je sa mnogo imena....
Poliomielitis med. zapallnje i degenera-cija sive moždinske supstancije kod dece, ...
Sve reči na slovo p