Skip to main content

Polinezija značenje

šta znači Polinezija

Na latinici: Definicija i značenje reči Polinezija (od grčke reči: poly, nesos ostrvo, otok) „zemlja sa mnogo ostrva" (Australija).

Reč Polinezija sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. полy, несос острво, оток) „земља са много острва" (Аустралија).


Polipatija med. mnogi bolovi, mnogostruki bol....
Polip 1. ned. mesnat i bradavičast izraštaj u ili na čovečjem telu ; 2. ...
Poliorketika vo/. nauka o opsedanju, o opsadnom ratovanju....
Polioniman mnogoi-men, koji ima više imena, koji je sa mnogo imena....
Poliomielitis med. zapallnje i degenera-cija sive moždinske supstancije kod dece, ...
Poliozis med. osedelost, sedoća kose....
Sve reči na slovo p