Skip to main content

Polinezijski značenje

šta znači Polinezijski

Na latinici: Definicija i značenje reči Polinezijski (od grčke reči: poly, nesos) koji pripada ili živi na ostrvima Južnog mora;loli-nezijski jezici — oceanijski jezici.

Reč Polinezijski sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. полy, несос) који припада или живи на острвима Јужног мора;лоли-незијски језици — оцеанијски језици.


Pola Pola je imenica koja označava jedan od dva jednaka dela celine. Primer...
Polipatija med. mnogi bolovi, mnogostruki bol....
Polip 1. ned. mesnat i bradavičast izraštaj u ili na čovečjem telu ; 2. ...
Poliorketika vo/. nauka o opsedanju, o opsadnom ratovanju....
Polioniman mnogoi-men, koji ima više imena, koji je sa mnogo imena....
Poliomielitis med. zapallnje i degenera-cija sive moždinske supstancije kod dece, ...
Sve reči na slovo p