Skip to main content

Polinktura značenje

šta znači Polinktura

Na latinici: Definicija i značenje reči Polinktura (od latinske reči: pollinctnra) pranje mrtvaca; premazivanje mrtvih tela uljem.

Reč Polinktura sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (нлат. поллинцтнра) прање мртваца; премазивање мртвих тела уљем.


Pola Pola je imenica koja označava jedan od dva jednaka dela celine. Primer...
Polipatija med. mnogi bolovi, mnogostruki bol....
Polip 1. ned. mesnat i bradavičast izraštaj u ili na čovečjem telu ; 2. ...
Poliorketika vo/. nauka o opsedanju, o opsadnom ratovanju....
Polioniman mnogoi-men, koji ima više imena, koji je sa mnogo imena....
Poliomielitis med. zapallnje i degenera-cija sive moždinske supstancije kod dece, ...
Sve reči na slovo p