Skip to main content

Polinom značenje

šta znači Polinom

Na latinici: Definicija i značenje reči Polinom (od grčke reči: poly, latinski nomen ime, naziv) kat. brojna veličina sa više članova, v i š e č l a n a lg e b a r s k i i z r a z , n p r . a + b-c+d.

Reč Polinom sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. полy, лат. номен име, назив) кат. бројна величина са више чланова, в и ш е ч л а н а лг е б а р с к и и з р а з , н п р . а + б-ц+д.


Pola Pola je imenica koja označava jedan od dva jednaka dela celine. Primer...
Polipatija med. mnogi bolovi, mnogostruki bol....
Polip 1. ned. mesnat i bradavičast izraštaj u ili na čovečjem telu ; 2. ...
Poliorketika vo/. nauka o opsedanju, o opsadnom ratovanju....
Polioniman mnogoi-men, koji ima više imena, koji je sa mnogo imena....
Poliomielitis med. zapallnje i degenera-cija sive moždinske supstancije kod dece, ...
Sve reči na slovo p