Skip to main content

Polinoman značenje

šta znači Polinoman

Na latinici: Definicija i značenje reči Polinoman (od grčke reči: poly, latinski nomen ime, naziv) koji ima mnogo delova, mnogo članova, višečlan.

Reč Polinoman sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. полy, лат. номен име, назив) који има много делова, много чланова, вишечлан.


Polipatija med. mnogi bolovi, mnogostruki bol....
Polip 1. ned. mesnat i bradavičast izraštaj u ili na čovečjem telu ; 2. ...
Poliorketika vo/. nauka o opsedanju, o opsadnom ratovanju....
Polioniman mnogoi-men, koji ima više imena, koji je sa mnogo imena....
Poliomielitis med. zapallnje i degenera-cija sive moždinske supstancije kod dece, ...
Poliozis med. osedelost, sedoća kose....
Sve reči na slovo p