Skip to main content

Polinoman značenje

šta znači Polinoman

Na latinici: Definicija i značenje reči Polinoman (od grčke reči: poly, latinski nomen ime, naziv) koji ima mnogo delova, mnogo članova, višečlan.

Reč Polinoman sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. полy, лат. номен име, назив) који има много делова, много чланова, вишечлан.


Pola Pola je imenica koja označava jedan od dva jednaka dela celine. Primer...
Polipatija med. mnogi bolovi, mnogostruki bol....
Polip 1. ned. mesnat i bradavičast izraštaj u ili na čovečjem telu ; 2. ...
Poliorketika vo/. nauka o opsedanju, o opsadnom ratovanju....
Polioniman mnogoi-men, koji ima više imena, koji je sa mnogo imena....
Poliomielitis med. zapallnje i degenera-cija sive moždinske supstancije kod dece, ...
Sve reči na slovo p